TUZLARIJE - OSTALE VIJESTI

Zdravstvenim institucijama u BiH više od 14,4 miliona KM


videoprilog Jelene Žerajić (Dnevnik 2)
Savjet ministara BiH donio je Odluku o raspodjeli 14.474.000,00 KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Kovida-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH.

Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko Distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 %, Republici Srpskoj 37% i Brčko Distriktu BiH 2%.

Savjet ministara BiH obezbijedio je ova sredstva za zdravstveni sektor u BiH vlastitim uštedama budžetskih sredstava koja su sada preusmjerena za saniranje štete uzrokovane pandemijom Kovida-19.    

PET MILIONA EVRA GRANTA ZA SMANJENJE POSLJEDICA KOVIDA-19

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, u iznosu pet miliona evra za smanjenje posljedica Kovida-19 za mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH.

Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog pet miliona evra i namijenjenog suzbijanju posljedica Kovida-19 za mala, srednja i mikro preduzeća i biće uplaćena u Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu.

Drugi dio predstavlja Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. godine između KfV-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica Kovida-19. Sredstva će biti dostupna malim i srednjim i mikro preduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem finansijskih institucija u BiH (MKO i banaka).

Takođe, Amandmanom 7 se produžava period u kome KfV administrira bh.  učešćem u Evropskom fondu do 31. 12. 2030. godine.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

MATERIJALNI TROŠKOVI INSTITUCIJA BiH SMANJENI ZA OKO 9,9 MILIONA KM

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period I - VI 2020. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na veb stranicama Savjeta ministara i Ministarstva finansija i trezora BiH. 

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 472.096.710 KM i veći su za 3% u odnosu na planirane.

Rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 417.802.335 KM ili 91% u odnosu na polovinu sredstava Budžeta za 2019. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 59% u odnosu na korigovani budžet, koji uključuje dodana namjenska sredstva.

Podsjećamo, da su i u prvom polugodištu 2020. godine, kao i u istom periodu prethodne godine, institucije BiH finansirane na osnovu odluka o privremenom finansiranju, jer nije bio usvojen budžet, te je budžetskim korisnicima na raspolaganju bila 1/2 sredstava planiranih u budžetskoj 2019. godini.

Plate i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz 2012. godine.Istovremeno su u ovom periodu smanjeniukupni materijalni troškovi za oko 9,9 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Najviše su smanjeni putni troškovi, i to za oko 3,9 miliona KM ili 54% u odnosu na isti period prethodne godine.

Smanjeni su i troškovi nabavke materijala za oko 1,3 miliona  KM ili 13% kao i izdaci za tekuće održavanje za oko jedan milion KM ili 17% u odnosu na prvo polugodište 2019. Istovremeno su smanjeni izdaci za usluge prevoza i goriva za oko 0,7 miliona KM te troškovi za telefonske i poštanske usluge za oko 0,3 miliona KM  u odnosu na isti period prethodne godine.

U prvom polugodištu 2020. godine, povećani su izdaci osiguranja i bankarskih usluga za oko 13% u odnosu na isti period prethodne godine.

Sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog državnog duga izmirene su blagovremeno u ukupnom iznosu 360,39 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi293,18  miliona KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 67,21 miliona KM.

ZA PROJEKAT ŽELJEZNICA RS - REMONT I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE DIONICE ŠAMAC - DOBOJ – RJEČICA 40 MILIONA EVRA ZAJMA

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Željeznica RS - Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac - Doboj - Rječica, vrijedan 40 miliona evra.

Rok otplate zajma je  15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na Republiku Srpsku.

Cilj projekta je remont željezničkog koridora 5c kroz Republiku Srpsku i uključuje  remont pruge Šamac - Doboj - Rječica u ukupnoj dužini 99 km.

Ukupna sredstva potrebna za finansiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 miliona evra, od čega  se polovina sredstava namjerava obezbijediti iz grantova.

20 MILIONA EVRA ZAJMA EIB-a ZA OBNOVU VOZNOG PARKA ZA JAVNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U KANTONU SARAJEVO

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za projekat „Obnova voznog parka za javni linijski prevoz putnika u Kantonu Sarajevo - II faza“, vrijedan 20 miliona evra.

Na ovaj način predviđeni su obnova voznog parka i povećanje njegovog  kapaciteta radi dovođenja na nivo koji će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika i na taj način unaprijediti javni linijski prevoz putnika u Kantonu Sarajevo.

Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina, sa alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo. 

Pored ovih sredstava EIB-a, predviđeno je sufinansiranje ovog projekta sa 10 miliona evra iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

PONOVLJENE TARIFNE KVOTE ŠEĆERA ZA PRERADU U BiH

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2020. godini koje se odnose na uvoz 50.000 tona šećera od šećerne trske u čvrstom stanju i sirovog šećera za rafiniranje.

U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, Savjet ministara je izašao u susret zahtjevima domaćeg proizvođača, koji će uvezeni šećer koristiti za preradu na kapacitetima instaliranim u Bosni i Hercegovini.

BiH I SRBIJA JAČAJU SARADNJU U OBLASTI INFORMACIONOG DRUŠTVA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga povjerenja koje se pružaju u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji, čime će elektronsko poslovanje biti brže i efikasnije, a troškovi poslovanja firmi manji.

Dvije države na ovaj način uzajamno priznaju kvalifikovane usluge u skladu sa zakonom, i to kvalifikovani elektronski potpis, pečat i žig, kao i odgovarajuće registre usluga,  čime se značajno unapređuje saradnja u oblasti informacionog društva.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunkacija i transporta. Inicijativu za zaključivanje sporazuma podnijelo je Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija Republike Srbije.

ZA ODRŽAVANJE PET MOSTOVA NA GRANICI BiH I SRBIJE U NAREDNIH PET GODINA OKO 4,2 MILIONA KM

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, donio je  Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Višegodišnji projekat za period od 2021. do 2025. godine iznosi 4.205.035 KM  i odnosi se na održavanje pet mostova na međudržavnoj granici Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, i to: most preko rijeke Save - Sremska Rača/Rača (drumski most); most preko rijeke Save - Sremska Rača/Rača (drumski -  željeznički most); most preko rijeke Uvac - Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu); most preko rijeke Uvac - Most u Carevom polju; Most preko rijeke Uvac – Uvac.

U periodu od 2021. do 2024. godine na godišnjem nivou  iz budžeta institucija BiH biće izdvajano po 850 hiljada KM, osim u 2025. godini kada je za ove namjene planirano  805.035,00 KM. 

Republika Srbija je u skladu sa ranije potpisanim sporazumom preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

STVORENI USLOVI ZA PODJELU DONIRANE POMOĆI DRŽAVE KATAR

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima, a s ciljem ispravljanja greške u dijelu koji se odnosi na pomoć Vlade Države Katar. 

Vlade Države Katar, putem svoje ambasade u BiH krajem avgusta ove godine potvrdila je da popisana količina donirane opreme koju je utvrdila odgovarajuća komisija Ministarstva bezbjednosti BiH odgovara količini opreme koju je isporučio donator.

Na ovaj način otklonjen  je nesrazmjer u količini opreme, zbog čega je izmijenjena odluka i stvoreni uslovi da se rasporedi oprema, koja se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, vizira, naočala i odijela neophodnih u borbi protiv Kovida-19.    

MIGRANTSKA SITUACIJA

Službi za poslove sa strancima u junu 2020. godine prijavljeno je ukupno 1.555 nezakonitih migranata, što je smanjenje za 26% u odnosu na isti mjesec prethodne godine (2.109), ali je tri puta više nego u maju ove godine, kada je prijavljeno njih 514.

Ovo se navodi u Informaciji Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juni 2020. godine, koju je usvojio Savjet ministara BiH i dostaviće je Predsjedništvu BiH.

Dodaje se da je najviše prijavljenih nezakonitih migranata iz Avganistana (512), Pakistana (348), Bangladeša (255), Maroka (121) Iraka (93).

U prvom polugodištu 2020. godine, od ukupno 6.641 nezakonitog migranta prijavljenog Službi za poslove sa strancima namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je njih 5.207, od kojih su 162 osobe podnijele zahtjev za azil. Državljani Iraka, Avganistana i Turske podnijeli su najveći broj zahtjeva za azil u BiH u ovom periodu.

Među ključnim izazovima u borbi protiv nezakonitih migracija i u narednom periodu su jačanje institucija BiH, prvenstveno Granične policije, onemogućavanje nezakonitih ulazaka na dijelovima na kojima je zabilježen najveći migracioni pritisak, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje kapaciteta svih bezbjednosnih agencija. Utvrđivanje identiteta nezakonitih migranata i zloupotreba sistema azila, kao i procesuiranje migranata koji su počinili prekršajna i krivična djela, ključni su izazovi za naredni period.

Bosna i Hercegovina ostaje posvećena jačanju saradnje sa državama na zapadnobalkanskoj ruti uz unapređenje bilateralne saradnje  institucija i agencija koje se bave migracionim i bezbjednosnim pitanjima BiH i država EU, kao i nastavku saradnje sa međunarodnim agencijama.   

BiH FISKALNO ODRŽIVA, PANDEMIJA DONOSI IZAZOVE

Savjet ministara BiH je usvojio Informaciju o fiskalnoj održivosti za Bosnu i Hercegovinu, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje.

U Informaciji se navodi da nivo javnog duga u BiH iznosi 33,4% BDP-a, što znači da je održiv, a samim tim i javne finansije.

Deficiti veći od 2% BDP-a koji su bili prisutni do 2014. godine zamijenjeni su suficitima posljednjih godina te je i sa ovog stanovišta fiskalna politika BiH održiva.

Ostvareni suficit i održiv nivo javnog duga doveli su do još jednog povoljnog pokazatelja održivosti, a to su smanjene potrebe za finansiranjem.

U narednom periodu, od 2020. godine, za Bosnu i Hercegovinu, kao i za sve svjetske ekonomije, slijede izazovi, s obzirom na pad ekonomske aktivnosti, smanjenje u naplati prihoda i povećanje rashoda usljed pandemije Kovida -19.

U PRVOJ POLOVINI 2020. DOŠLO DO SLABLJENJA EKONOMSKE AKTIVNOSTI

Savjet ministara BiH je usvojio Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - juni 2020. godine u Bosni i Hercegovini u kojoj se kaže da je došlo do slabljenja ekonomske aktivnosti.

U Informaciji se navodi da je u prvoj polovini 2020. godine u BiH zabilježen pad industrijske proizvodnje za 9,1%, pri čemu je pad izvozno orijentisane prerađivačke industrije iznosio 13%. To je, u kombinaciji sa efektom izuzetno oslabljene izvozne tražnje usljed totalnog lokdauna zbog pandemije Kovida-19, dovelo do pada ukupne spoljnotrgovinske robne razmjene za oko 1/5, pri čemu su stope pada izvoza i uvoza bile 15,1%, odnosno 18%.

Pad broja zaposlenih i plata, smanjen priliv doznaka iz inostranstva, kao i pad prometa u okviru maloprodaje za 7,4% te uvoza roba široke potrošnje od oko 15% nedvosmisleno ukazuju na drastičan pad privatne potrošnje u BiH u drugom kvartalu 2020. godine. Prihodi po osnovu PDV-a u ovom periodu su manji za 17,8%, što nedvosmisleno ukazuje na pad privatne potrošnje u strukturi BDP-a.

Bosna i Hercegovina bi u drugom kvartalu 2020. godine mogla zabilježiti značajan pad BDP-a, čak višu stopu pada u odnosu na globalnu finansijsku krizu iz 2009. godine.

Podaci iz domena javnih finansija za prvo polugodište ove godine ukazuju na drastičan pad u prikupljanju javnih prihoda u BiH. Tako su ukupni javni prihodi smanjeni za oko 8%, pri čemu su indirektni porezi smanjeni za 9,7%, a direktni za 6%.

Novonastale okolnosti usljed pandemije Kovida - 19 zahtijevale su pojačan angažman institucija u BiH kroz povećanje izdataka za zaštitu javnog zdravstva i saniranje ekonomskih posljedica krize, što će nesumnjivo dovesti do povećanja javnih rashoda i javne potrošnje.

Takođe, izvjesno je da će investicije zabilježiti pad, s obzirom na prisutnu neizvjesnost na tržištu, limitirane izvore finansiranja i pesimistična očekivanja kada su u pitanju perspektive na domaćem i izvoznim tržištima.

USVOJEN  IZVJEŠTAJ O POČINJENIM TEŠKIM KRIVIČNIM DJELIMA U BiH ZA 2019.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, usvojio je Izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, u kojem se navodi da je u izvještajnom periodu doneseno 477 presuda od kojih se kod 431 radi o krivičnim djelima u vezi sa zloupotrebom opojnih droga.

Krivična djela zavedena u centralnoj bazi podataka odnose se na pravljenje i stavljanja u opticaj krivotvorenog novca, neovlaštenu proizvodnju, prerađivanje i prodaju opojnih droga i otrova, trgovinu bijelim robljem, proizvodnju i rasturanje pornografskih spisa i druga krivična djela u pogledu kojih se međunarodnim ugovorima predviđa centralizacija podataka, u skladu članom 407 Zakona o krivičnom postupku BiH.

U prošloj godini ukupno je dostavljeno 477 presuda protiv 545 lica, od kojih su  263, odnosno 48% povratnici u vršenju krivičnih djela.

Najveći broj (41%) čine lica životne dobi od 18 do 29 godina života, a slijede lica od 30 do 39 godina (34%). Oko 96% osuđenih su muškog pola. Državljani BiH čine 89% osuđenih (466 lica), dvojno državljano ima 48 lica (8%), a 10 lica su državljani drugih država (tri Hrvatske, a sedam Srbije).

PROVOАENJE PROGRAMA EU "EVROPA ZA GRAАANE 2014 - 2020"

Savjet ministara BiH je usvojio Izvještaj Ministarstva pravde BiH o provođenju  programa Evropske unije "Evropa za građane 2014 - 2020" za 2019. godinu.

U okviru Programa troje aplikanata iz BiH su nosioci projekata ukupne vrijednosti 148.280 evra, dok 23 učestvuju kao partneri u 19 projekata gdje su nosioci aplikanti iz drugih zemalja.

Učestvovanje u Programu podrazumijeva plaćanje ulazne karte koja za Bosnu i Hercegovinu iznosi 15.000 evra godišnje, a dio sredstava se pokriva iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), tako da je iz Budžeta BiH u 2019. godini za ove namjene uplaćeno 3.750 evra. Za istu svrhu u 2020. godini predviđeno je 4.500 evra iz Budžeta BiH.

Radi se o programu Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška, između ostalog, grupama građana, nevladinim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave.

PRODUŽEN ROK ZA ISPUNJENJE ZADATAKA  KOMISIJE ZA DRŽAVNU IMOVINU

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH u upravljanju državnom imovinom.

Odlukom je preciziran novi rok za ispunjenje zadataka koji su dati u nadležnost Komisije, i to do 31. marta 2021. godine.

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI USKLADITI  SA STANDARDIMA EU

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o osnivanju Radne grupe za izradu Zakona o graničnoj kontroli, s ciljem usklađivanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i tijela Brčko Distrikta BiH, a rok za izradu ovog zakona je 31. 12. 2020. godine.  OBNOVI SADRŽAJ

FTV

OSTALE VIJESTI
VIDEO: Federalni krizni štab donio nove naredbe: Maske na otvorenom obavezne na području cijele FBiH

Manji broj testiranih: U BiH 703 novozaraženih, preminulo 18 osoba

VIDEO: Prvi pacijenti stižu već danas: U Općoj bolnici otvoren Infektivni odjel za oboljele od COVID-19

Njihov ubica nikad nije pronađen: Obilježena druga godišnjica ubistva sarajevskih policajaca

VIDEO: Nakon smjene Brkića i Hrustanovića: Ko će voditi ministarstva bez ministara u Vladi TK-a?

VIDEO: Zaraženo i 12 radnika Drina: Na koronavirus pozitivno 55 štićenika Zavoda Drin u Fojnici

Senegal: U potonuću brodice s migrantima stradalo najmanje 20 osoba

Rekordan broj zaraženih u SAD-u: Trump i Biden u posljednjem tjednu kampanje

Historijsko otkriće: NASA potvrdila prisustvo vode na površini Mjeseca

VIDEO: Zenički junak: Mirsad Šahinović dijeli sreću i radost djeci i odraslima

Umro je drugi čovjek režima Saddama Husseina
Japanska vlada predstavila plan za postizanje nulte stope emisija štetnih plinova
Muslimansko vijeće: Muslimani u Francuskoj nisu progonjeni
Navodna seks-snimka i slike Bidenovog sina s drogom objavljene na kineskoj stranici
Na izbore izašlo već 60 milijuna Amerikanaca
Erdogan Turcima: Nemojte kupovati francusko
U Lahoreu otvoren metro, radi se o prvoj podzemnoj željeznici u Pakistanu
Tablica zaraženih, umrlih i izliječenih po državama - 26. listopada 2020.
Pakistanski premijer od Facebooka traži da zabrani islamofobni sadržaj
Znanstvenici pronašli i uništili prvo gnijezdo divovskih stršljena ubojica u SAD-u
Merkel o koroni: Čekaju nas veoma, veoma teški mjeseci
Senat bi danas trebao potvrditi imenovanje Trumpove sutkinje u Vrhovni sud
Austrijski kancelar najavio mogućnost novog lockdowna
Oxfordsko cjepivo stvara snažan imunosni odgovor kod starijih ljudi
SAD htio protiv korone cijepiti ljude koji rade kao Djed Božićnjak, sad su odustali
Osam dana uoči izbora u SAD-u glasalo gotovo 60 milijuna ljudi
Europa obara rekorde. Uvedene brojne rigorozne mjere, pogledajte stanje po zemljama
Čini se da je Biden pomiješao Trumpa i Busha, predsjednika nazvao George
Španjolska uvodi izvanredno stanje i policijski sat. Mogli bi trajati do svibnja
Čileanci velikom većinom glasali za promjenu ustava iz Pinochetova doba
SVAŠTARIJE

Erdogan i Macron zaratili oko islama, Francuska povlači veleposlanika

Vahidin svjedoči o svojoj borbi protiv koronavirusa

Islamske zemlje bojkotiraju francuske proizvode

Policija zaustavila oca i sina, njih dvojica pogledali zadnje sjedalo i ostali u šoku

CNN-ova anketa: Biden je pobijedio u finalnoj debati

Trump ili Biden - tko je više lagao u debati?

Tri kosmonauta se vratila na Zemlju

Pariz: Uhapšene dvije osobe zbog napada na dvije muslimanke

Britanija zabranjuje ulazak građanima EU koji su osuđeni na više od godine zatvora

"Mi smo prebolovali koronu, ne bismo željeli da se to i vama desi"