TUZLANSKI DOSJE

20.10.2021.
Utvrđen Prijedlog Nacrta Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu

U srijedu, 20.10.2021. godine održana je 11. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj su, između ostalog, razmatrani Prijedlog nacrta Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01.-31.12.2022. godine, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, Prijedlog Odluke o načinu provođenja javne rasprave, Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.-30.9.2021. godine, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 1.1.-30.9.2021. godine.
Tuzlarije

Obrađivač razmatranih materijala je bila Služba za budžet i finansije, a nakon razmatranja i diskusije, gradonačelnik je usvojio predložene dokumente i uputio na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću. Suada isaković, pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije: „Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnik je usvojio Prijedlog Nacrta Budžeta za 2022. godinu kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prvih devet mjeseci tekuće godine.

Oba dokumenta su proizašla iz zakonom propisanih procedura u smislu da je gradonačenik u obavezi u oktobru mjesecu dostaviti Gradskom vijeću nacrt budžeta za narednu budžetsku godinu i utvrđeni dokument okvirnog budžeta za naredne tri godine koji predstavljaju osnovu za izradu budžeta za narednu budžetsku godinu koji je donesen u šestom mjesecu ove godine, kako to i Zakon o budžetima i nalaže. Prilikom izrade Nacrta Budžeta za 2022. godinu išli smo jednim veoma opreznim konvencionalnim principom u smislu da smo planirali prihode koje je moguće ostvariti u narednoj kalendarskoj godini, odnosno budžetskoj godini, ne računajući da ćemo s krajem godine imati neki značajniji višak prihoda nad rashodima, obzirom da je početak desetog mjeseca, da smo mi izradu nacrta započeli u devetom mjesecu i da još uvijek ne raspolažemo realnijim informacijama, da li će nam biti veći prihodi od izvršenih rashoda, da li će biti projekata koji su započeti u ovoj godini za koja su sredstva obezbijeđena, a nisu završeni, i za njih se onda mora prenijeti razlika tih sredstava, kako bi se okončali u narednoj godini.

Isto tako, sredstva kredita za Gradsko groblje nismo unijeli u budžet naredne godine. Taj projekat je započeo sa realizacijom. Činjenica, on ide nekim slabijim tempom i vjerovatno će se dio kreditnih sredstava prenijeti u narednu godinu i te činjenice o višku prihoda i o kreditu ćemo ostaviti za prijedlog budžeta kada bude prošlo još jedno izvjesno vrijeme, kada budemo imali potpunije informacije. Također, u Budžet nismo uključili ni potencijalne grantove za koje je moguće da će Grad dobiti od viših nivoa vlasti . Obzirom da nemamo nikakvih informacija o tome da li ćemo dobiti i kolika sredstva, tako da i to ostaje nepoznanica i iz tog razloga je Budžet Grada Tuzle za za 2022. godinu, odnosno njegov nacrt znatno manji od utvrđenog budžeta za 2021. godinu, negdje blizu 15 miliona maraka, što je onda uslovilo da smo morali racionalni dijeliti ono što smo imali, odnosno da svima omogućimo da mogu funkcionisati neometano, a potrebe su bile puno veće.
Službe i budžetski korisnici su tražili značajnija sredstva, ali evo do prijedloga ćemo možda imati nove činjenice, a naravno postoji mogućnost rebalansa kad se budžet usvoji ako budu dodatna sredstva obezbjeđena.

Na sjednici je danas usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta za devet mjeseci ove godine i naš budžet koji je planiran, on se prilično dobro ostvaruje sa utvrđenim planom, negdje sa 73% od planiranog budžeta. U strukturi sredstava imamo i prihode i kreditna sredstva i uneseni višak. Međutim, imamo određenih problema sa realizacijom projekata, koji su nastali kao posljedica kasnog usvajanja budžeta, odnosno zbog izbora koji su se održali u novembru umjesto u oktobru. Došlo je do pomjeranja kalendara usvajanja ovih dokumenata, tako da smo tek negdje u februaru mjesecu, odnosno krajem februara 2021. usvojili Budžet. Onda se Plan nabavki morao donijeti kasnije nego što bi da je budžet usvojen u decembru prethodne godine za narednu i to je sve pomjerilo realizaciju Budžeta za dva do dva i pol mjeseca, tako da još uvijek imamo sredstava Budžeta koja nisu angažovana i evo mi se nadamo da će gradske službe, danas su i takvi zaključci, da se angažuju i da realizuju što je više moguće projekata za koje su već obezbjeđena sredstva u Budžetu“.

S obzirom na navedeno, za sada je u Prijedlogu Nacrta Budžeta Grada Tuzle u 2022.godinu, za podmirenje javnih rashoda, planiran iznosu od 52.278.606, 00 KM.

Izajava Suade Isaković, šefice Službe za budžet i finasije

Priredio(la): Grad Tuzla                


Osmrtnicama ba smrtovnice