Info: Svi posjetioci foruma su obavezni da potuju forumska pravila.


FORUM : Ekonomija : Posao
Strana: 1 2 3 4 5 6
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
insideOfMe
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 07-02-2007
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 51
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Tehnomarket - Prodava
http://posao.ba/job.php?user=fa9768a4e00c4fb2e8c42fb55f69c19e&jobID=55091

Tasali group - Komercijalista
http://posao.ba/job.php?user=fa9768a4e00c4fb2e8c42fb55f69c19e&jobID=55261

Sensi-Tours d.o.o. / Carpisa - Struni saradnik za finansijske poslove i analizu
http://posao.ba/job.php?user=fa9768a4e00c4fb2e8c42fb55f69c19e&jobID=55229

Ima jo poslova na posao.ba za nau regiju, pogledajte:
http://posao.ba/findJobs.php?user=fa9768a4e00c4fb2e8c42fb55f69c19e&next=10
 


mala je razlika
26-05-2011 at 15:02 | Ukljui u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20623
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Kucni majstor, Brcko

http://www.posao.ba/job.php?jobID=55913

01-07-2011 at 09:31 | Ukljui u odgovor
Lacky Luck
Nivo: Forumas sa iskustvom
Sexualni Napasnik!!!

Registriran(a): 29-07-2011
Lokacija: Tuzla - Iraq
Odgovori: 245
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

citat:
insideOfMe wrote:
Pozdrav svima,

malo sam potrazio i vidim nema teme za posao pa posto svako jutro citam neka od dnevnih novinskih listova koja reklamiraju poslove, a i pratim neke od site-ova za posao rekoh zasto da ne otvorim ovu temu koja je uvijek aktuelna.
KOntam da ce tema biti korisna kada bi se bar jedna osoba zaposlila,a da je za oglas vidila ovdje.

Zivili


Ovo je zaista forum s najslabije razvijenim dijelom za posao

Forum na kojem sam ja Supermoderator ima taj dio foruma najrazvieniji, doduse ja sam taj koji je to napravio tako, ali se vremenom skupila dobra ekipa i zajedno smo izgradili nesto prepoznatljivo!!!

Zaista
29-07-2011 at 22:02 | Ukljui u odgovor
Shaban
Nivo: Moderator podforuma
Taxirat

Registriran(a): 17-01-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 12510
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

E ovo je posao
Konkurs za posao
Trae se mukarci koji e raditi kao bordel-inspektori!

Jedna je australska firma raspisala konkurs u kojem trai mukarce koji e raditi kao bordel-inspektori. Njihov posao bi bio posjeivanje mjesta za koje se sumnja da ilegalno nude usluge seksa, a i sami bi morali biti spremni na seks kako bi imali vrst dokaz!

Konkurs za posao objavljen je u Sydneyju u oglasniku My Career, a tamo je navedeno da se trae mukarci za bordel-inspektora.

Nudi se godinja plaa od 70.000 dolara, a od mukaraca koji se prijave za posao trai se da nisi u braku i da su samci, a sve zato kako bi bili spremni na seks, sa zatitom naravno, sa prostitutkama u svrhu pribavljanja vrstih dokaza za sud, pie news.msn.co.nz.

Nije nikakvo iznenaenje da se na ovaj oglas javilo mnogo mukaraca koji trae posao, prenosi Hot.

'Ve imamo stotinje prijava, ovo je definitivno popularan posao, ovo je savren posao za mukarca', rekao je Lachlan Jarvis iz istraiteljske i forenzika grupacija Lyonswood koja je i raspisala konkurs za posao.(Vijesti.ba)

02-02-2012 at 15:19 | Ukljui u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20623
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Ko se ono raspitivao za posao komunalnog redara? Bas me zanima hoce li se prijaviti.

Komunalni redar- referent u Opinsku slubu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Opina Sapna
Opinski naelnik


Broj: 02-34-3-275/12
Sapna: 01.02.2012. godine


Na osnovu lana 23. Zakona namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine FBiH, broj 49/05), Opinski naelnik, raspisuje:


JAVNI OGLAS
za prijem namjetenika u radni odnos na neodreeno vrijeme


1. Komunalni redar- referent u Opinsku slubu za prostorno ureenje, geodetske, imovinskopravne poslove, poduzetnitvo i finansije ........................................... 1 (jedan) izvrilac


Opis poslova:
- prikuplja i obrauje odreene podatke za utvrivanje injeninog stanja na terenu o emu sainjava zapisnik, slubene zabiljeke, foto dokumentaciju, uzima predmete s javnih povrina i druge dokaze koji mogi posluiti za daljnji postupak voenja inspekcijskog nadzora i izricanje prekrajnih naloga,
- obavlja poslove kontrole provoenja komunalnog reda iz opinske Odluke o komunalnom redu i drugih opinskih propisa iz komunalne oblasti i pomae komunalnom inspektoru u vrenju inspekcijskog nadzora,
- upozorava pismeno i usmeno pravna i fizika lica na ponaanja u skladu s propisima i uputama komunalnog inspektora,
- prisustvuje i pomae u izvrenju rjeenja komunalnog inspektora,
- obavlja i druge struno-operativne poslove po nalogu pomonika naelnika,
- obavlja po potrebi poslove upravljanja motornim vozilom i stara se o njegovom pravilnom koritenju i odravanju.


Uslovi za obavljanje poslova


Pored opih uslova predvienih lanom 24. Zakona o namjetenicima u organima uprave dravne slube u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedee posebne uslove:
- SSS- IVstepen strune spreme tehnikog smjera
- poloen struni ispit
- najmanje 1 godina radnog staa u struci nakon zavrene kole
- poloen vozaki ispit B kategorije
- poznavanje rada na raunara


Uz prijavu na javni oglas kandidati su duni dostaviti slijedeu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. uvjerenje o dravljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS-ove prijave line karte,
2. izvod iz mateine knjige roenih,
3. svjedoanstvo o zavrenoj koli,
4. uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
5. uvjerenje o poloenom strunom ispitu,
6. dokaz o poloenom vozakom ispitu B kategorije,
7. dokaz o poznavnju rada na raunaru,
8. ovjerenu izjavu kandidata da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otputen iz dravne slube kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
9. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaen odredbom lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Kandidati koji imaju navren radni sta, a nisu poloili struni upravni ispit, mogu se primiti u radni odnos, ali su duni taj ispit poloiti u roku od est mjeseci od dana prijema u radni odnos u organe dravne slube.
Izabrani kandidat je duan naknadno dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije stupanja na rad.


Prijavu i sve traene dokumente (orginal ili ovjerene kopije) treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa, lino ili putem pote (preporueno) na adresu: Opina Sapna, ulica 206. Viteke brigade bb 75 411 Sapna, sa nazakom Za javni oglas. Nepotpune o neblagovremene prijave nee se uzeti u razmatranje.

Detalji o radnom mjestu

Kategorija posla: Administracija
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Vrsta radnog odnosa: Neodreeno vrijeme
Broj radnih mjesta: 1

Lokacija radnog mjesta

Adresa: ulica 206. Viteke brigade bb 75 411, Sapna
Drava: Bosna i Hercegovina

Datum isteka oglasa
18.2.2012.

08-02-2012 at 00:46 | Ukljui u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20623
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Ono, ko fol konkurs

Administrator u Odjeljenju za pravne poslove

Dioniko drutvo BH Telecom Sarajevo
Obala Kulna bana 8. 71000 Sarajevo, BiH
Direkcija Tuzla. Aleja Alije lzetbegovia 29, 75000 Tuzla, BiH
tel: +387 35 361 000, fax: +387 35 251 621

Na osnovu lana 5 Pravilnika o radu, lana 5 Uputstva o postupku zasnivanja radnog odnosa u Dionikom drutvu BH Telecom Sarajevo i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa koju je donio generalni direktor, raspisuje se:


JAVNI OGLAS
za prijem zaposlenlka na radno mjesto administrator u Odjeljenju za pravne poslove Direkcije Tuzla


U Direkciji Tuzla u Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse - Odjeljenje za pravne poslove zasnovat e se radni odnos sa jednim zaposlenikom na radno mjesto administrator na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Administrator e obavljati slijedee poslove:

Vodi evidenciju sudskih predmeta,
Obavlja popis akata koji se nalaze u spisu, a po okonanju postupka arhivira predmete,
Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru strune spreme


POSEBNI USLOV1:

Zavrena srednja struna sprema IV stepen (gimnazija, srednja upravna kola)
6 mjeseci radnog iskustva
Da poznaje rad na raunarima


Pored posebnih uslova, kandidat treba da ispunjava i ope uslove i to:

Da je dravljanin Bosne i Hercegovine
Da je stariji od 18 godina


Uz prijavu na oglas kandidati moraju dostaviti slijedeu dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

Uvjerenje o dravljanstvu ne starije od 6 mjeseci
Izvod iz matine knjige roenih ne stariji od 6 mjeseci
Svjedoanstvo o zavrenom IV razredu srednje kole
Diplomu o zavrenoj srednjoj koli
Dokaz o radnom iskustvu (radno iskustvo se dokazuje potvrdom o radnom iskustvu u kojoj su navedeni poslovi koje je obavljao)
Dokaz o poznavanju rada na raunaru


Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno na Protokol Direkcije Tuzla ili preporueno putem pote na adresu:


Dioniko drutvo BH Telecom Sarajevo
Direkcija Tuzla
Aleja Allje Izetbegovia 29
75000 TUZLA

http://www.zaposlime.ba/Posao/186

16-02-2012 at 10:55 | Ukljui u odgovor
RUMARIN
Nivo: Novi foruma
volim ljude, priradu itd.

Registriran(a): 19-12-2011
Lokacija: Omi
Odgovori: 25
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Tko je zainteresiran za prodaju turistikih aramana ?

11-04-2012 at 22:22 | Ukljui u odgovor
daleko
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 28-11-2009
Odgovori: 328
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Samo da se zna:

"Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona obavjetava kandidate koji su aplicirali na Konkurs za prijem nastavnika, strunih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim kolama na podruju Tuzlanskog kantona, da se intervjui koji su zakazani u terminu od 21.-24.8.2012. odgaaju do daljnjeg radi velikog broja pristiglih aplikacija i predmeta. Ministarstvo e blagovremeno obavijestiti javnost o vremenu novog termina odravanja intervjua u kolama"

Kako ba, pa u saoptenjima prije otvaranja konkursa govorili ste da oekujete oko 50000 aplikacija!!
Alaj ste se spremili i organizovali, do JAJA!
Jo traginije da bude,
sluam onu n'aku savjetnicu ministrice za obrazovanje prije par dana koja kae da ona nema pojma kako e se sve to izorganizovati sa svim tim aplikacijama i prijavama !
A sve nekakvi qrci palci za obrazovanje, mr. sci, savjetnici.....
Nedaj Boe nikom.

Nita, prolongirajte poetak kolske godine jo jedno mjesec dana, nadoknadie se u ljeto 2013. isto ko i ove godine to se nadoknadi

17-08-2012 at 16:21 | Ukljui u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20623
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Trazi se 50 do 70 tekstilnih radnika sa radnim iskustvom i po jedan tekstilni inzinjer, tehnicki rukovodilac i rukovodilac sivaone.

Firma Jamaha Prom Zivinice. Mozete ih naci na FB.

05-09-2012 at 22:01 | Ukljui u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20623
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

DRUTVO "ALMA-RAS"d.o.o OLOVO - PODRUNICA SREBRENICA

-IVACI TEKSTILA..20 IZVRSILACA
-PREDNOST IMAJU OSOBE KOJE SU POVRATNICI
-MOGUNOST PREKVALIFIKACIJE ZA OSOBE KOJE NISU OVOG PROFILA ZANIMANJA

21-10-2012 at 22:13 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 3
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: cole, ELVIS, izgradnja stanova, lela, san, slobodan dan, Smucko2, suco, tuzla 77
FORUM : Ekonomija : Posao New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice