Info: Ako imate neke nejasnoće, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Politika : Aktuelne politicke dogodovstine
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Pošiljalac Poruka
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

Biseri (nad biserima)BH vodja i "intelektualaca" (??) 2009.godine.
Istina, fali jos...ima toga na pretek.


1.

http://img685.imageshack.us/img685/1631/28dani010110biseri20091.jpg

2.

http://img24.imageshack.us/img24/3699/28dani010110biseri20092.jpg

3.

http://img9.imageshack.us/img9/4633/28dani010110biseri20093.jpg

4.

http://img684.imageshack.us/img684/1839/28dani010110biseri20094.jpg

"Dani", 01.01.2010.godine (u prodaji 30.12.2009.)

30-12-2009 at 20:29 | Uključi u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

Cuj, poslanici NISU znali za za sta glasaju?
Sta onda rade tamo? Pored takvih cudi da vec nije potpuni mrak (pravne drzave)?


Sumrak pravne države u režiji Parlamenta FBiHPar­la­ment FBiH i de­fi­ni­ti­vno je ju­čer sa­hra­nio sva­ku na­du da u BiH mo­že pos­to­ja­ti pra­vna drža­va. Po­sla­ni­ci su, na­ime, sa 58 gla­so­va "za", po­drža­li for­mi­ra­nje Is­tra­žne ko­mi­si­je Pred­sta­vni­čkog do­ma ko­ja bi tre­ba­la ispi­ta­ti rad Fi­nan­sij­ske po­li­ci­je FBiH u pe­ri­odu od 2000. do 2009. go­di­ne.

Par­la­men­tar­ci su ta­ko, umjes­to ispi­ti­va­nja sto­ti­na slu­ča­je­va kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je, zlo­upo­tre­be po­lo­ža­ja, do­ni­je­li odlu­ku da ispi­ta­ju rad in­sti­tu­ci­je ko­ja već de­ce­ni­ju do­ku­men­ti­ra sva ova ne­za­ko­ni­ta dje­la.

Pri­je­dlog za for­mi­ra­nje Is­tra­žne ko­mi­si­je do­šao je od Klu­ba po­sla­ni­ka BPS-a, či­ji zas­tu­pni­ci već mje­se­ci­ma ne pro­pu­šta­ju ni­ti je­dnu pri­li­ku da na za­sje­da­nji­ma Par­la­men­ta op­tu­že fi­nan­sij­ske po­li­caj­ce i nji­ho­vog di­re­kto­ra Zu­fe­ra Der­vi­še­vi­ća za broj­ne zlo­upo­tre­be. Po­sla­ni­ci ove stran­ke i ra­ni­je su tra­ži­li uspos­ta­vu sli­čne ko­mi­si­je, ali za to do ju­čer ni­su do­bi­li po­tre­ban broj gla­so­va.

Ipak, naj­ve­će izne­na­đe­nje bi­la je po­drška koju su uspos­ta­vi ove ko­mi­si­je, uz nekoliko izuzetaka, dali po­sla­ni­ci opo­zi­ci­onog SDP-a. Ova po­drška po­ka­za­la se kao klju­čna, s ob­zi­rom da je do­bar dio po­sla­ni­ka SDA i SBiH gla­sao pro­tiv ili bio suz­držan.

Da stvar bu­de i go­ra, uspos­ta­va ko­mi­si­je do­bi­la je po­tre­bnu po­dršku tek na­kon po­je­di­na­čnog izjaš­nja­va­nja, ko­jeg ne bi ni bi­lo da SDP ni­je po­držao zah­tjev za ta­kvim gla­sa­njem ko­ji je do­šao od Ke­ri­ma Lu­če­ra­vi­ća, še­fa Klu­ba po­sla­ni­ka BPS-a.

Po­sla­ni­ci će ta­ko, umjes­to zah­tje­va za san­kci­oni­ra­njem kri­mi­na­la, kre­nu­ti u po­li­ti­čko dis­ci­pli­ni­ra­nje onih ko­ji su ima­li do­vo­ljno hra­bros­ti da ne do­zvo­le da se kri­mi­nal za­ta­ška.

Ina­če, pre­ma po­da­ci­ma Fi­nan­sij­ske po­li­ci­je FBiH, ko­je je "San" već ne­ko­li­ko pu­ta objav­lji­vao, u pe­ri­odu od po­čet­ka 1997. do kra­ja 2008. go­di­ne pre­ma ra­zli­či­tim tu­ži­laš­tvi­ma u BiH ova in­sti­tu­ci­ja po­dni­je­la je 489 kri­vi­čnih pri­ja­va pro­tiv čak 1.109 oso­ba. Ta li­ca te­re­te se da su ste­kla li­čnu ko­rist, a drža­vi na­ni­je­li šte­tu za naj­ma­nje 1,470 mi­li­jar­di KM, 589,4 mi­li­ona do­la­ra i 5,6 mi­li­ona eura.

Me­đu pri­jav­lje­nim za lo­po­vlu­ke je ve­li­ki broj po­li­ti­čkih zva­ni­čni­ka, biv­ših pre­mi­je­ra, mi­nis­ta­ra, di­re­kto­ra... Za­hva­lju­ju­ći upra­vo Fi­nan­sij­skoj po­li­ci­ji da­nas su pred su­do­vi­ma u to­ku pos­tup­ci pro­tiv biv­ših pre­mi­je­ra i do­pre­mi­je­ra FBiH Ed­he­ma Bi­ča­kći­ća, Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća i Dra­ga­na Čovi­ća.

Po­sla­ni­ci su, me­đu­tim, umjes­to da se upi­ta­ju, ko je i ka­ko ukrao više od dvi­je mi­li­jar­de ma­ra­ka u sve­ga de­set go­di­na,
odlu­či­li is­tra­ži­va­ti rad onih ko­ji su taj kri­mi­nal ot­kri­li.

Ad. Mujanović

Nisu znali za šta glasaju

Po­sla­nik SDP-a Da­mir Ma­šić, ko­ji ni­je po­držao for­mi­ra­nje ko­mi­si­je, ka­že da je po­drška ko­ju su po­sla­ni­ci ove stran­ke da­li za for­mi­ra­nje ko­mi­si­je, "re­zul­tat ne­pos­to­ja­nja pi­sa­ne ini­ci­ja­ti­ve o ko­joj se gla­sa­lo".

- Dio po­sla­ni­ka ko­ji je bio u sa­li pri­li­kom gla­sa­nja, gre­škom je gla­sao za ovu ini­ci­ja­ti­vu ko­ju SDP ne po­drža­va i ko­ju ni­je po­držao u ra­ni­ja dva pu­ta ka­da je pre­dla­ga­na. O to­me šta SDP na­mje­ra­va ura­di­ti u ve­zi sa ovim, kao i sa ra­dom ko­mi­si­je, ja­vnost će bi­ti upo­zna­ta već u čet­vrtak - re­kao je Ma­šić za "San".

(SAN)
http://www.san.ba/index.php?id=9912

14-01-2010 at 06:49 | Uključi u odgovor
KlOn
Nivo: Forumski doajen
Bošnjator i Dr.za Reisofobiju

Registriran(a): 29-04-2003
Lokacija: Candy Shop
Odgovori: 8528
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

Zasto ne istraziti i tu agenciju ,pa korupcije i kriminala ima svugdje ,nisu oni operisani od toga ,..u ostalom mozda im je upalo u oci da se neki dokazani kriminalci konstantno zaobilaze ,kao recimo vlasnici te novine koja je digla hajku

14-01-2010 at 09:09 | Uključi u odgovor
unbeaten
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 16-01-2009
Odgovori: 93
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

ova istraga je pokrenuta zato sto je finansijska policija otkrila kriminal u Razvojnoj banci FBiH, a zna se da to radoncicu ne odgovara, jer je 22miliona KM dobio od njih da napravi toranj koji danas pati od prpuhe...prazan je

ovaj clanak samo blago nagovjestava kako bi izgledala drzava kad bi radoncic dosao na vlast... 


reis Ceric - od vjerskog vodje, preko placenika BBI banke, do clana Radonciceve stranke:<br />

<br />

od hodze,bankara-lihvara,do politicara...<br />

<br />

http://bbibanka.com.ba/web/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=203&lang=ba
14-01-2010 at 09:16 | Uključi u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

Sta drugo ocekivati? No, koga je briga?

Hoće li BiH biti izbačena iz Vijeća Evrope?

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je naša zemlja potpisala sa Evropskom unijom se suspenduje, a BiH se isključuje iz Vijeća Evrope.

Ovaj crni scenario lako bi se mogao obistiniti ukoliko BiH do aprila ne izvrši presudu Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura. Presuda je zapravo nalog bh. vlastima da usaglase Ustav BiH sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Ništa nije urađeno

Prošlog mjeseca Sud u Strazburu je osudio BiH zbog diskriminacije Jevreja i Roma jer im je uskraćeno pravo kandodovanja na izborima i pravo da budu birani na najviše funkcije. Presuda je uslijedila nakon žalbe koju su podnijeli Jakob Finci i Dervo Sejdić.

Presuda je izvršna i sada je na strankama na vlasti i njihovim liderima da je sprovedu, a to znači da izmijene sadašnje ustavne odredbe. Međutim, kako saznajemo, još ništa nije urađeno osim obećanja da će se - nešto uraditi. Naime, ni Predsjedništvo BiH ni Vijeće ministara ni državni poslanici još zvanično nisu ni pokrenuli inicijativu za izmjenu Ustava. Svi se pravdaju na isti način - nisu dobili pismenu presudu iz Strazbura.

Naravno, to nije nikakvo opravdanje, a vrijeme curi i ovog trenutka je potpuno neizvjesno kada će se stvari pokrenuti s mrtve tačke. Ne treba zaboraviti da izmjeni Ustava mora da prethodni javna rasprava, zatim usaglašavanje i glasanje u parlamentu i objavljivanje odluke u Službenom glasniku BiH.

Precizni rokovi

Sada svih pet vladajućih stranaka pokušava da kroz sve to ponešto ušićari i da izmijene Ustav onako kako svakoj od njih pojedinačno najviše odgovara. Generalno i javno, niko neće reći da je protiv ukidanja diskriminacije koju sadašnji ustav dozvoljava, ali svi opet rade ispod stola, računajući da će vrijeme učiniti svoje i da će Evropska unija imati milosti za BiH pa neće posegnuti za rigoroznim mjerama kažnjavanja.

Ovdje treba posebno naglasiti da ustavne promjene moraju stupiti na snagu prije zvaničnog raspisivanja općih izbora. Poznato je da će se oni održati 3. oktobra što znači da će šest mjeseci ranije biti i zvanično raspisani!

Iz SNSD-a su već poručili da su saglasni sa izmjenama Ustava BiH samo u dijelu na koji se odnosi presuda Suda iz Strazbura, međutim SDA i HDZ poručuju da „treba izvršiti značajnije korekcije Ustava".

I iz druge dvije vladajuće stranke - HDZ 1990 i Stranke za BiH - stižu slična mišljenja: presuda Evropskog suda se mora izvršiti, ali to nije dovoljno i Ustav mora pretrpjeti značajnije izmjene.

Tako se sve vrti u krug i bez ikakvog epiloga. U međunarodnoj zajednici su precizni u stavu da neće tolerisati neizvršavanje presude Suda iz Strazbura.
S.V.
(SAN)

http://www.san.ba/index.php?id=10039

20-01-2010 at 06:36 | Uključi u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

Zar...? Glumac je, glumac je...glumac ... orahovacki.

Mesić bi mogao biti krivično gonjen

Datum: 20.01.2010 21:52
Autor: Dražen RemikovićBANJALUKA - Zbog ratnohuškačke izjave Stjepana Mesića većina pravnih stručnjaka smatra da bi on mogao biti krivično gonjen i procesuiran pred odgovarajućim sudom, ali ističu da ta izjava ima više političku nego krivičnu odgovornost.

Podsjetimo, Mesić je rekao da bi u slučaju eventualnog referenduma o otcjepljenju ili nečeg sličnog u RS "odmah poslao vojsku na koridor u bosanskoj Posavini i ukinuo Republiku Srpsku".

Pravni stručnjak Miroslav Mikeš smatra da, hipotetički govoreći, u ime Vlade RS i u ime same RS može biti angažovan advokat i pokrenut krivični proces pred nadležnim sudom u Zagrebu.

"Ovo se može nazvati ugrožavanjem sigurnosti drugih, teška prijetnja i formalno pravno se može procesuirati, ali mislim da se radi o jednoj klasičnoj političkoj besmislici koju bi, vjerujem, teško koji sud mogao da osudi na ovom svijetu", objasnio je Mikeš.

On je napomenuo da je to jedna u nizu Mesićevih provokacija koje je napravio u posljednjih nekoliko mjeseci, te podsjetio da je on bio u posjeti Prištini na pravoslavni Božić i pomilovao ratnog zločinca koji je, kako kaže, "ionako dobio premalo".

"Treba ignorisati i Mesića i njegove izjave pa neka o njemu sudi istorija", zaključio je Mikeš.

Petar Kunić, profesor Pravnog fakulteta u Banjaluci, kaže da bi poslije ovakvog čina trebalo uložiti protest, prvenstveno preko diplomatskih kanala sa vrha države, ali napominje da "pošto se radi o Sarajevu, to sigurno neće desiti".

"RS je dio države BiH i to bi trebalo da bude ostvarivo. Postoji formalnopravni osnov da se to pokrene, ali je suština da bez miga iz SAD i iz Sarajeva Mesić to nije rekao", smatra Kunić, naglašavajući da je cilj izjave želja da bude zaprijećeno RS zarad ustavnih promjena u BiH.

Kunić je napomenuo da Mesić svojim postupcima kao jedan od glavnih rukovodećih snosi teret istjerivanja Srba iz Hrvatske, te da na kraju on predstavlja, kako kaže, "jednu opskurnu ličnost koja će ubrzo biti prošlost".

Slobodan Radulj, šef Pravobranilaštva RS, kaže da ova institucija u ovom slučaju nije nadležna, već da je to pitanje za neko tužilaštvo.

"Očigledno je da se radi o povredi međunarodnog prava. Ovo nije prvi put da Mesić izjavljuje takve stvari tako da ne treba biti ništa čudno", kazao je Radulj.

I juče su povodom Mesićeve izjave stigla brojna reagovanja, prvenstveno od boračkih organizacija iz RS, udruženja građana, a reagovali su i brojni političari i stranke iz RS i BiH, uglavnom osuđujući Mesićevu izjavu.

Milorad Dodik, premijer RS, komentarišući mogućnost tužbe protiv Mesića, kazao je da ga to ne interesuje i da je ta priča za njega završena.

OHR bez komentara

Iz Kancelarije OHR-a nisu željeli da komentarišu Mesićevu izjavu, ali su poručili da svi u BiH, kao i susjedne zemlje, moraju poštovati i podržavati Dejtonski sporazum.

"To uključuje poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH i ustavnog poretka uspostavljenog Dejtonskim sporazumom", kazali su u OHR-u.

Ponovili su da se visoki predstavnik u više navrata izjasnio povodom pitanja mogućeg referenduma u RS i naglasio da bi takav referendum bio antidejtonski.
(Nezavisne novine)

http://www.nezavisne.com/dogadjaji/vijesti/51967/Mesic-bi-mogao-biti-krivicno-gonjen.html

Najbolji glumci su politicari (gotovo svi-posebno na Balkanu)...ovaj ipak vodi:

MINISTARSTVO BILO PROTIV
Ministarstvo pravosuđa: ‘Mesiću, ako pomilujete Rimca, to će u javnosti ostaviti mučan dojam’

http://www.jutarnji.hr/ministarstvo-pravosuda---mesicu--ako-pomilujete-rimca--to-ce-u-javnosti-ostaviti-mucan-dojam-/503014/


[Edited by nevenkagaragic on 21-01-2010 at 09:29 GMT]

21-01-2010 at 06:58 | Uključi u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

Bas su prave "AKTUELNE politicke dogodovstine"!


http://img718.imageshack.us/img718/4534/14avaz220110gragorijan8.jpg

"Dnevni avaz", 22.01.2010.godine

22-01-2010 at 21:17 | Uključi u odgovor
bosnjobosnjo
Nivo: Forumas sa iskustvom
100% bosanac
Registriran(a): 30-06-2008
Lokacija: najdraza
Odgovori: 245
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

Dvostruki aršini Borisa Tadića

Srbijanski predsjednik je Mesića optužio za
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Srbijanski predsjednik je Mesića optužio za "ratnohuškačke" izjave
I u njemačkoj štampi se našlo mjesta za reakcije nakon izjava odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Mesić je rekao da bi u slučaju referenduma o nezavisnosti Republike Srpske u Posavinu poslao Vojsku Hrvatske.


Stjepan Mesić je u nezvaničnom razgovoru s novinarima osim izjave o slanju vojske u Posavinu imao i onu o tome da je Hrvatska garant Dejtonskog sporazuma i cjelovitosti susjedne države. "Sueddeutsche Zeitung" o tome piše.

Mesić je izazvao bijes Beograda i zbog posjete Kosovu "U Banjaluci i Beogradu je vidljiva ljutnja zbog Mesićevih izjava. Srbijanski predsjednik Boris Tadić mu prebacuje ratnohuškačko ponašanje koje ugrožava stabilnost u regionu. Tadić navodno ima namjeru da o tome govori i danas (22.1.2010.) tokom rasprave pred Vijećem Sigurnosti UN-a u Njujorku. Na ovaj način su odnosi Beograda i Zagreba dostigli vrlo nisku tačku. Prethodno je Srbija kao provokaciju doživjela oproštajnu posjetu Mesića Kosovu.

U Zagrebu kritike Beograda smatraju dvoličnim i selektivnim. Kada je predsjednik Slovenije Danilo Türk krajem decembra boravio na Kosovu, u Beogradu je vladala tišina. Slovenija kao članica EU može blokirati približavanje Srbije ovoj organizaciji i zato Beograd izbjegava bilo kakvu kritiku na račun Ljubljane. Nasuprot tome se kažnjavaju susjedi Hrvatska, Crna Gora i Makedonija koji su takođe priznali nezavisno Kosovo."

Mesić ne prihvata retoriku "svi smo krivi"

Beogradski političari reaguju na svaku izjavu Mesića i zbog toga što on za raspad Jugoslavije optužuje velikosrpske nacionaliste, piše "Sueddeutsche Zeitung":

Odlazeći predsjednik Hrvatske odbacuje retoriku srbijanskih političara prema kojoj su svi narodi bivše Jugoslavije isto krivi za raspad bivše države i ratne zločine. "Nijedan hrvatski vojnik nije kročio na teritoriju Srbije, niti je ijedan grad u Srbiji bio na meti granata iz Hrvatske", tvrdi Mesić. On smatra da najveća opasnost za mir prijeti zbog stanja u BiH. Tamo Beograd navodno igra dvostruku igru: Vlada Srbije ne stavlja javno pod znak pitanja cjelovitost ove države. Istovremeno predsjednik Tadić nije uputio jasnu poruku Srbima preko Drine kojom bi se odbacile želje za otcjepljenjem Republike Srpske.

Da će krvavi konflikti na Balkanu još dugo biti predmet rasprava pokazuje i jedna inicijativa predsjednika Srbije. On želi da uvjeri poslanike parlamenta u Beogradu da usvoje rezoluciju kojom bi osudili genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Bura nezadovoljstva zbog takvog prijedloga izbila je u redovima nacionalističke opozicije. Sam Tadić je nedavno izjavio da je i u njegovoj porodici bilo onih koji su se 2005. protivili njegovom odlasku na komemoraciju žrtvama genocida u Srebrenici. Njegov otac, akademik Ljubomir Tadić, tokom rata je inače bio savjetnik Radovana Karadžića, optuženog za ratne zločine.", stoji u listu "Sueddeutsche Zeitung".

22-01-2010 at 22:10 | Uključi u odgovor
Shaban
Nivo: Forumski doajen
Taxirat

Registriran(a): 17-01-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 12510
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

PATRIJARH: "PRVI ZADATAK JE SAČUVATI NAŠE SVETO KOSOVO"
14:36 / 23.01.2010.

Novoizabrani poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC), episkop niški Irinej, u subotu je u stolnoj crkvi u središtu Beograda ustoličen za patrijarha. Patrijarh Irinej je, kao 45. poglavar SPC-a, na tom mjestu zamijenio patrijarha Pavla koji je preminuo u studenom ...

... 2009. Govoreći o svom izboru, novi poglavar SPC-a u svom je prvom obraćanju poručio kako zna da je to djelo Božje koje obavezuje i traži dostojan odgovor i dostojan život po Kristu i njegovu evanđelju, javlja Hina.

»Imamo mnogo zadataka, možda je jedan od prvih zadataka da sačuvamo naše sveto mučeničko Kosovo, da pomognemo našoj državi koja se trudi i sve čini da ga obrani od onih koji hoće da ga prigrabe. I crkva mora tu pomoći, ne žaleći ni truda, ako treba čak i stradanja«, poručio je novi srpski patrijarh.

Među ostalim zadacima patrijarh Irinej ukazao je na potrebu da se srpski narod u iseljeništvu na svim kontinentima »sjedini i očuva jedinstvo«.

Uz najviše srbijanske političke dužnosnike, ustoličenju novog poglavara SPC-a nazočili su premijer Republike Srpske Milorad Dodik te predstavnici drugih crkava i vjerskih zajednica, među kojima i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.

Beogradski mediji prenijeli su kako su čestitke novom srpskom patrijarhu uputili poglavar Rimokatoličke crkve papa Benedikt XVI. i predsjednik Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana kardinal Walter Kasper.

Kako se navodi, u čestitki koju je potpisao kardinal Kasper izražava se zadovoljstvo izborom novog poglavara SPC-a te velika nada u suradnju između dviju crkava.

Novi srpski patrijarh na to je mjesto izabran u petak na izbornom zasjedanju Svetog arhijerejskog Sabora SPC-a.

Biznis.ba

23-01-2010 at 15:24 | Uključi u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Aktuelne politicke dogodovstine

Hmm...zanimljivo..."dogovor" ...ili ce to biti NAREDBA MZ?

Srbi, Bošnjaci i Hrvati u EU će opet morati govoriti srpsko - hrvatskim jezikom?!Europski parlament, preciznije članovi njegovog vanjskopolitičkog odbora, raspravljat će u Bruxellesu o prijedlogu rezolucije i o 50 amandmana koje su zastupnici podnijeli na tekst parlamentarnog izvjestitelja Hannesa Swobode vezano za napredak Hrvatske.

Iako se stvar zasad tiče samo Hrvatske, nema sumnje da će se kako bude napredovala prema EU, slična pitanja postaviti i pred Bosnu i Hercegovinu.

A jedan od amandmana je i onaj kojim se, radi budućih ušteda, traži dogovor s hrvatskim vlastima o "primjerenom" jezičnom aranžmanu.

Naime, taj čudni amandman, iz čijeg se teksta ne može sa sigurnošću zaključiti kamo smjera, podnijele su dvije zastupnice Zelenih, Njemica Franziska Katharina Brantner i Nizozemka Marije Cornelissen.

"Europski parlament skreće pozornost na činjenicu da je originalni srpsko-hrvatski jezik sada podijeljen u razne službene jezike u nekim zemljama potencijalnim kandidatima, ističe da troškovi prijevoda i tumačenja znatno utječu na proračun institucija EU-a te poziva Komisiju da zajedno s hrvatskim vlastima prije pristupanja pronađe primjeran aranžman glede hrvatskog jezika koji neće sprječavati kasnije zaključivanje sveobuhvatnog sporazuma o jezicima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom kada te zemlje postanu članice EU-a", glasi taj amandman.

Prema odredbama europskog zakonodavstva svaka zemlja članica ima pravo na to da njezin službeni jezik bude jedan od službenih jezika Europske unije.

Vanjskopolitički odbor bi dan poslije, u srijedu, trebao glasovati o prijedlogu rezolucije o napretku Hrvatske, koji se onda upućuje na raspravu na plenarnu sjednicu. Rasprava i glasovanje na plenarnoj sjednici očekuje se u veljači u Strasbourgu, prenosi Net.hr.
(Dnevnik.ba)

http://www.dnevnik.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=2971

26-01-2010 at 20:48 | Uključi u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 8
Skriveni clanovi: 0
Aktivni članovi: 0
Sretan rođendan: akuneht, assortlist, bestija23, deluxe, Didacha, Drama999, Edona, eldarrr, gaga_fukara, kvaka, lakitz, livgilbert26, mehinjo, oky, Picadilly, teuta, xxxx
FORUM : Politika : Aktuelne politicke dogodovstine New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja forumaša u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright © 2001 STRING